Документи

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

1 от 20.01.2021 План - програма за БДП 2021Г

6 от 15.09.2020 МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 2020/2021 учебна година

5 от 15.09.2020 ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

4 от 15.09.2020 Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи 2020-2021 учебна година

3 от 15.09.2020 Правилник за дейността на училището 2020-2021 учебна година

2 от 15.09.2020 Учебни планове I - VII клас 2020-2021 учебна година

1 от 15.09.2020 Годишен план за учебната 2020-2021година

602 от 16.08.2020 ЗАПОВЕД И ГРАФИК ЗА ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

600 от 13.08.2020 ЗАПОВЕД И ГРАФИК ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

470 от 20.05.2020 Заповед за изпити - самостоятелна форма на обучение

1 от 20.05.2020 График на изпитите самостоятелна форма на обучение

1 от 07.01.2020 График самостоятелна форма на обучение - януарска сесия

102 от 29.10.2019 ЗАПОВЕД ЗА ИЗБОР НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

849 от 13.09.2019 етичен кодекс на училищната общност

841 от 13.09.2019 програма за превенция на ранното напускане 2019/2020

601 от 12.09.2019 План за сигурност

15 от 12.09.2019 ПЛАН ПО БДП

837 от 11.09.2019 годишна училищна програма за ЦДО 2019/2020

815 от 09.09.2019 Заповед за утвърждаване на учебните планове 2019/2020

603 от 09.09.2019 Програмна система -подготвителен клас 2019/2020

600 от 09.09.2019 Организация на учебните занятия 2019/2020

8 от 09.09.2019 Разписание дейности ЦДО I учебен срок

7 от 09.09.2019 Училищен учебен план за VII a клас 2019/2020

7-2 от 09.09.2019 Училищен учебен план за VII b клас 2019/2020

6 от 09.09.2019 Училищен учебен план за VI a клас 2019/2020

6-2 от 09.09.2019 Училищен учебен план за VI b клас 2019/2020

5 от 09.09.2019 Училищен учебен план за V a клас 2019/2020

5-2 от 09.09.2019 Училищен учебен план за V b клас 2019/2020

4 от 09.09.2019 Училищен учебен план за IV a клас 2019/2020

4-2 от 09.09.2019 Училищен учебен план за IV b клас 2019/2020

3 от 09.09.2019 Училищен учебен план за III a клас 2019/2020

3-2 от 09.09.2019 Училищен учебен план за III b клас 2019/2020

2 от 09.09.2019 Училищен учебен план за II клас 2019/2020

1 от 09.09.2019 Училищен учебен план за I клас 2019/2020

2 от 11.07.2019 Бюджет II -тримесечие

751 от 25.06.2019 Изпити VII клас юнска сесия

719 от 18.06.2019 Изпити V-VI клас юнска сесия

661 от 28.05.2019 Изпити V-VII клас самостоятелна форма на обучение;юнска сесия

15.03.2019 заповед 463

14.03.2019 Годишен план за дейността на ОУ "Христо Ботев" гр. Мъглиж

14.03.2019 Мерки за качеството на образованието

14.03.2019 Правилник за устройството и дейността на ОУ "Христо Ботев"

14.03.2019 програма за превенция на ранното напускане

14.03.2019 Програма за равни възможности

14.03.2019 Стратегия за развитие на ОУ "Христо Ботев" гр. Мъглиж

14.03.2019 Училищен учебен план за I клас

153 от 25.01.2019 Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

150 от 25.01.2019 Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

138 от 25.01.2019 Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

136 от 25.01.2019 Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование

269 от 12.12.2018 Заповед и график за самостоятелна форма на обучение - януарска сесия учебна 2018/2019

601 от 27.08.2018 график на изпитите за самостоятелна форма на обучение септемврийска сесия

600 от 27.08.2018 Заповед изпити за самостоятелна форма на обучение септемврийска сесия

494 от 28.05.2018 Изпити - самостоятелна форма на обучение , юнска сесия 2017/2018 г. (заповед и график)

166 от 27.11.2017 Изпити - самостоятелна форма на обучение, януарска сесия 2017/2018 г.

02.11.2017 Правилник за дейността на училището 2017/2018 г.

1 от 20.09.2017 Форми на обучение

20.09.2017 Годишен план за дейността на училището за 2017/2018г.

20.09.2017 Мерки за повишаване качеството на образованието

20.09.2017 Програма ЦДО 2017/2018

29.08.2017 Заповед № 4353-648 от 29.08.2017 г.

Септемврийска изпитна сесия

30.03.2017 Заповед № 4116-427 от 30.03.2017 г.

22.02.2017 Бюджет 2017 година

13.01.2017 Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището за 2016 г.

15.09.2016 План за контролната дейност на директора за учебната 2016-2017 г.

15.09.2016 План за контролната дейност на ЗДУД за учебната 2016-2017 г.

14.09.2016 Годишен план за учебната 2016-2017 г.

14.09.2016 План за безопасност на движението за учебната 2016-2017 г.

14.09.2016 Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд

14.09.2016 Програма за превенция на ранното напускане на училище

14.09.2016 Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

14.09.2016 Стратегия за развитие на ОУ "Христо Ботев" – град Мъглиж, за периода от 2016–2017 учебна година до 2020–2021 учебна година

14.09.2016 Училищна програма за целодневна организация на учебния ден

10.09.2016 Седмично разписание за първия срок на учебната 2016-2017 г.

01.09.2016 План за квалификационната дейност за учебната 2016-2017 г.

горе