ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" ГР. МЪГЛИЖ

 

ПОКАНА

От Милена Челебиева- директор 

на Основно училище "ХристоБотев" гр. Мъглиж

 

Уважаеми родители,

В изпълнение на чл. 11 и 12 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата от 27.09.2016, Ви каня да участвате в общо събрание на родителите за избор на Обществен съвет към ОУ"Христо Ботев" гр.Мъглиж, на 08.11.2022г. от 17.30ч. в сградата на училището при следния дневен ред:

  1. Представяне същност и функции на Обществения съвет.
  2. Процедура за избор на членове за Обществения съвет.
  3. Избор на членове на Обществения съвет.

С функциите и правомощията на Обществения съвет може да се запознаете на сайта на училището, подрубрика Обществен съвет- Правилник за създаването, устройството и дейността на на обществените съвети към детските градини и училищата от 27.09.2016г.