График за провеждане на 

 консултиране  на родители и ученици и водене на училищната документация

учебна 2021/2022 год. – ІI уч.срок

 

Учител Клас П В С Ч П
Златина Инджова ПК   13.00       
Екатерина Вангелова І    12.15       
Емилия Петкова ІІа   12.15        
Николинка Ганева ІІб           12.15
Пенка Лолова ІII  13.15        
Даниела Димитрова ІV    13.15      
Татяна Г.Карастоянова V а   13.50      
Татяна И.Карастоянова V б   13.50      
Лидия Александрова VІ а   13.50      
Марийка Митева VІ б   13.50      
Руска Азманова VII а    13.50      
Грета Черешева VІI б    13.50