График за провеждане на 

 консултиране  на родители и ученици и водене на училищната документация

учебна 2021/2022 год. – І уч.срок

 

Учител Клас П В С Ч П
Златина Инджова ПК   13.00       
Екатерина Вангелова І    12.15       
Емилия Петкова ІІа    12.55      
Николинка Ганева ІІб           11.25
Пенка Лолова ІII    13.20      
Даниела Димитрова ІV    13.20      
Татяна Г.Карастоянова V а   13.50      
Татяна И.Карастоянова V б   13.50      
Лидия Александрова VІ а   13.50      
Марийка Митева VІ б   13.55      
Руска Азманова VII а    13.55      
Грета Черешева VІI б    13.55