ОУ "Христо Ботев" – Мъглиж » Проекти » Актуални »

Актуални проекти

 

„Квалификация на педагогическите специалисти”


„Квалификация на педагогическите специалисти” е проект, изпълняван по Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС по приоритетна ос 3 „Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието”.

Целта на проекта е до края на 2014 година 42 230 учители, 1500 помощник-директори по учебната дейност и 2 200 директори на училища и детски градини да преминат обучения за повишаване равнището на професионалната компетентност по отношение на научната, педагогическата, методическата и управленската подготовка и създаване на мотивация за самоусъвършенстване.

Очакваните резултати са: 80 % от включените в обученията и квалификациите педагози да завършат програмите и да получат съответните сертификати

Повече информация...