Завършени проекти

 

„НИЕ ЗНАЕМ, НИЕ МОЖЕМ, НИЕ ДЕЙСТВАМЕ“

 

Проект „Ние знаем, ние можем, ние действаме” – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” , схема BG051PO001/07/4.2-01 – „Да направим училището привлекателно за младите хора"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 год., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Финансовата помощ е в размер на 40 127 лв.
Продължителността на проекта е 8 месеца.
Проект „Ние знаем, ние можем, ние действаме” стартира на 25.09.2008 год. с провеждане на информационна среща за представяне на проекта и на екипа за управление с участието на ученици, учители и жители на община Мъглиж и завърши със заключителна информационна среща на 12.03.2009 год.
Община Мъглиж е водеща организация, а партньори са 5 училища в общината – Основно училище „Христо Ботев” гр. Мъглиж
Основно училище „Христо Ботев” с. Ягода
Основно училище „Христо Смирненски” с. Тулово
Основно училище „Св.св. Кирил и Методий” с. Дъбово
Основно училище „Св.св. Кирил и Методий” с. Ветрен
Обща цел – Създаване на условия за развитие на потенциала на всяко дете, за създаване на възможности за физическо, интелектуално и личностно развитие, пълноценна социална интеграция и последваща професионална реализация. Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност.
Специфична цел – Разширяване на системата от училищни и между училищни състезания и конкурси в училища- партньори в община Мъглиж, чрез провеждането на забавно-развлекателни състезания в 3 модула.
Подготвени и изнесени са беседи по три отделни конкурсни модула:
– „Най-интересна интернет страница на училище” – дават се някои основни положения и начини за изработване на интернет страница на училището.
– „Мисия спасител-2008” – по подходящ за децата начин се представя информация за начините за действие при настъпване на бедствие или криза, какви са основните видове бедствия и как се оказва първа помощ на пострадалите
– „Безопасност на движението” – проведе се теоретично обучение свързано с безопасността на движението и общите принципи, които всяко дете трябва да спазва когато е на улицата.
Проекта завърши с провеждане на училищни и на общински кръг на конкурсите.
Издадени са информационни брошури, с условията за участие във всеки един модул, за резултатите от проекта, създаден е филм.