ОУ "Христо Ботев" – Мъглиж » Проекти » Актуални »

Актуални проекти

 

„Без отсъствие“


С Решение на Министерски съвет 310/20.04.2012 бяха утвърдени националните програми в областта на образованието за 2012 г. Сред тях е „На училище без отсъствие“, чиято мярка „Без отсъствие“ има за цел да подпомогне училищата да изготвят и изпълнят свои училищни програми за намаляване на отпадането и намаляване на неизвинените отсъствия. Тези програми трябва да включват спектър от мерки, сред които дейности за активизиране на учениците (чрез форми на ученическо самоуправление като ученически парламент и др.), дейности за ангажиране на родителите и т.н. Друга важна цел на програмата е да стимулира коректното нанасяне на всички отсъствия.

С цел намаляване броя на отъствията и предотвратяване отпадането от училище ОУ "Христо Ботев" разработи програма, включваща:

1. Разработване и прилагане на мерки за намаляване на отсъствията на учениците;

2. Разработване на мерки за подкрепа на учениците в риск от напускане чрез различни форми на ученическо самоуправление; как точно самоуправлението, защо ни е самоуправление;

3. Мерки за подкрепа на учениците в риск с участието на родителските общности;

4. Разработване на мерки за подкрепа на учениците в риск от страна на представителите на местната власт, гражданския сектор и работодателските организации;

5. Разработване на механизъм за реинтеграция на отпадналите от училището ученици;

6. Разработване на механизъм за контрол на редовното и точното отразяване/нанасяне на отсъствията на учениците в училищната документация;

7. Разработване на механизъм за идентификация на учениците в риск от отпадане;