Новини, обяви и съобщения

<< Всички новини, обяви и съобщения

20.07.2020

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ ПО ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014 – 2020 Г.,

В Основно училище „Христо Ботев“, гр. Мъглиж, община Мъглиж през учебната 2019 - 2020 год. се изпълняваха дейности по проект „Подкрепа за успех“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., по който бенефициент е Министерство на образованието и науката, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. По Дейност 3 в училището бяха създадени 10 групи за допълнително обучение по учебните предмети български език и литература, математика и по история и цивилизации. В дейностите по проекта са обхванати 49 ученика. Бяха идентифицирани учениците в риск от преждевременно напускане, които имат натрупани пропуски в знанията и те са причина за ниски образователни резултати. Част от дейностите се проведоха от разстояние в електронна среда. Период на провеждане на заниманията: м. октомври 2019 г. – м. юни 2020 г. С цел осигуряване на психологическа и социална подкрепа на родителите на деца от уязвимите групи за преодоляване и приемане на различието, формиране на умения у родителите за преосмисляне на ценностната система, здравословен начин на живот в семействата им и активното им социално приобщаване по проекта е назначен и образователен медиатор.

<< Всички новини, обяви и съобщения | << АРХИВ