Новини, обяви и съобщения

<< Всички новини, обяви и съобщения

30.08.2019

ВАЖНО

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ ХРИСТО БОТЕВ “ МЪГЛИЖ

З А П О В Е Д № 806 22.08.2019год.

На основание чл.13г от Наредбата за условия и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зелечуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” и предоставено мотивирано предложение от назначена със Заповед № 805/19.08.2019г. комисия за разглеждане на постъпилите предложения и извършен подбор на заявител по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко”

О П Р Е Д Е Л Я М

1.Следните заявители по проведена процедура за набиране на предложения за доставка на продуктите по посочените схеми в ОУ”Христо Ботев” гр.Мъглиж за 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 учебни години:

1.1 Заявител по Схема „Училищен плод” – „Топлоконтакт – Сливен „ ЕООД гр,Сливен , с максимален брой на доставки за всяка учебна година 46 бр.

1.2 Заявител по Схема „Училищно мляко” – „Топлоконтакт – Сливен „ ЕООД гр,Сливен , с максимален брой на доставки за всяка учебна година 46 бр.

2. На основание чл.13г , ал.3 от Наредбата настоящата заповед да бъде публикувана на интернет страницата на учебното заведение.

3. На основание чл.13г , ал.3 от Наредбата , настоящата заповед да се предаде на определените заявители по съответните схеми , както и копие от представените от тях документи към представените предложения по процедурата, заверени с „вярно с предоставените документи”. Същата да послужи пред ДФ „Земеделие” .

22.08.2019г.                                                                                                                                  Директор:.....................

Гр.Мъглиж                                                                                                                                       /М.Челебиева/

<< Всички новини, обяви и съобщения | << АРХИВ