Новини, обяви и съобщения

<< Всички новини, обяви и съобщения

19.08.2019

ОБЯВА

Изх.№ 2045А/12.08.2019г.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ“ХРИСТО БОТЕВ“ гр.Мъглиж

общ. Мъглиж , ул. “Гео Милев” №10

тел.: 04321 2079; e-mail: oumagl@abv.bg

О Б Я В А

за набиране на предложения за доставка на продукти по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“

в ОУ „Христо Ботев" гр.Мъглиж

http://www.ouhristobotevmg.com/

На основание чл. 13б от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ от 04.10.2016 г., в сила от 04.10.2016 г., изм. и доп., бр. 19 от 05.03.2019 г., в сила от 05.03.2019 г. /Наредбата/ , с оглед осигуряване предлагането на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебно заведение :ОУ „Христо Ботев" – гр.Мъглиж по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“, за 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 учебни години.

ОПИСАНИЕ НА ОБЯВАТА:

I. Откривам процедура за определяне избор на заявител по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“, за нуждите на учебно заведение :ОУ „Христо Ботев" – гр. Мъглиж за период от три учебни години - 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022

1. Определям срок за набиране на предложенията за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ - 7 дни, считано от дата на публикуване на настоящата обява на интернет страницата на ОУ „Христо Ботев" – гр.Мъглиж

o Краен срок за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ – 19.08.2019 г. включително до 15.30 часа.

o Предложения, получени след срока не се разглеждат.

2. Брой деца в в ОУ „Христо Ботев" – гр.Мъглиж - 143 ученици.

3. Учебни години, за които ще се извършват доставките - три учебни години - 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022.

4. Максимален брой доставки за всяка учебна година:

4.1. По Схема „Училищен плод“ се извършват до 46 броя доставки за всяка учебна година .

4.2. По Схема „Училищно мляко“ - млякото и млечните продукти се предоставят на учениците в рамките на учебната година, като броят на доставките е до 50 .

II. Изисквания към участниците:

1. Всички участници с подаване на своето предложение се задължават стриктно за спазват и изпълняват всички изисквания разписани в „Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – схеми "Училищен плод" и "Училищно мляко" (Приета с ПМС № 251 от 27.09.2016 г., обн., ДВ, бр. 77 от 4.10.2016 г., в сила от 4.10.2016 г., изм. и доп., бр. 19 от 5.03.2019 г., в сила от 5.03.2019 г.)“, наричана по-долу Наредбата.

1. Всеки участник трябва да има опит в изпълнението на доставки по схема „Училищно мляко“ и схема „Училищен плод “, изпълнени през последните 4 (четири) години, считано от датата на подаване на предложението

За доказване на горепосоченото изискване всеки участник следва да представи списък с доставките изпълнени по схемата за която кандидатства за последните четири години.

2.Всеки един участник трябва да притежава минимум един собствен или нает с договор за наем, обект за производство и/или търговия с храни по чл. 12 от Закона за храните.

Във връзка с това е необходимо в своето предложение участника да предостави договор за наем или документ за собственост копие на разрешително и регистрационният номер на обекта за производство и/или търговия с храни, регистриран по реда и условията на чл. 12 от Закона за храните.

3. Всеки един участник трябва да притежава собствени или наети с договор за наем, транспортни средства.

Във връзка с това е необходимо в своето предложение участника да предостави копие от талон и разрешително и регистрационният номер на транспортни средства, регистрирани по реда и условията на чл. 12 от Закона за храните, отговарящи за транспортирането на мляко и млечни произведения

4. Участникът е длъжен да предостави със своето предложение заверено копие

„Вярно с оригинала“ на договор, предварителен договор или писмо за намерение ",за доставка на мляко и млечни продукти от производител, който произвежда продукти, отговарящи на изискванията на чл. 10 за заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 2 по Схема "Училищно мляко";

5. Заявители по чл 13 ал 1 т.3 представят писмо с намерение за доставка на мляко и млечни продукти собствено производство, отговарящи на изискванията на чл. 10 за заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 3 по Схема "Училищно мляко";

6. Участникът е длъжен да предостави със своето предложение заверено копие„Вярно с оригинала“ на договор, предварителен договор или писмо за намерение за изпълнение на изискването на чл. 9, ал. 1 от Наредбата за доставка на плодове и зеленчуци, произведени от земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, в който се посочва регистрационният номер на земеделския стопанин – за Схема "Училищен плод".

7. Участникът е длъжен да представи копие от сертификатите за производство по БДС стандарт както и мостри на опаковките на млякото и млечните продукти, които ще бъдат доставяни и които отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1, 3 и 5, за Схема "Училищно мляко".

8. Срок за отстраняване на несъответствие на количеството и качеството на доставяните продукти при рекламация - 60 минути (шестдесет минути).

ІІІ.Съдържание на предложението

Предложението се подава на хартиен носител в свободен текст на български език.

Директор: Милена Челебиева

<< Всички новини, обяви и съобщения | << АРХИВ